Recente activiteiten

Recente activiteiten

Hier vindt u korte verslagen van de activiteiten van de MRV die eerder hebben plaatsgevonden. Heeft u als lid een onderwerp dat u graag eens behandeld zou zien? Laat het ons dan weten via het contactformulier!

Kijk hier voor een foto-impressie van de activiteiten

Lezing 31 oktober 2019 te Utrecht - "Kernwapens: een juridische buitencategorie?"

Op donderdag 31 oktober hebben we met veertig van onze leden mogen luisteren naar de lezing: “Kernwapens: een juridische buitencategorie?” Onze spreker voor deze middag was mr. dr. Tom Coppen. Hij is specialist op het gebied van de juridische en beleidsaspecten van het internationale wapenbeheersingsrecht. Kernwapens dienen ter afschrikking, met als doel om daadwerkelijke inzet te voorkomen. Ze vormen de hoeksteen van het veiligheidsbeleid van de machtigste landen ter wereld. Om diezelfde reden staan de landen die beschikken over kernwapens terughoudend tegenover juridische beperkingen op dit vlak. Juristen en beleidsmakers gaan hier op verschillende manieren mee om. Tijdens deze lezing hebben we vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar de rol van het internationale recht op het gebied van kernwapens. Een hoop nieuwe inzichten rijker en nog nagenietend van de borrel kijken we tevreden terug op een geslaagde middag.

Zomerborrel 4 juli 2019

Om het zomerverlof gezamenlijk in te luiden hebben we een zomerse borrel gehouden in de tuin van Het Oude Tolhuys in Utrecht. Het weer was ons gunstig gezind en we hebben in goed gezelschap alvast een voorproefje kunnen nemen op de welverdiende vakantierust.

Lezing donderdag 18 april 2019 - "NLD Special Operations Command; a new kid on the block?"

In samenwerking met het Juridisch Netwerk Defensie

De nationale Special Operations Forces (SOF) capaciteit was tot voor kort versnipperd belegd binnen Defensie, waardoor afdoende samenhang en integraliteit voor SOF ontbrak. Daarom is op 5 december 2018 het NLD Special Operations Command (SOCOM) opgericht. Met het NLD SOCOM maakt Defensie tevens een sprong voorwaarts op het gebied van kwaliteitsborging, toetsing en efficiëntie op het gebied van SOF opleidingen en training. Daarnaast speelt het NLD SOCOM een belangrijke rol in het voorzien in de noodzakelijke specifiek toegewijde ondersteuning voor SOF-operaties. Tot slot is het NLD SOCOM randvoorwaardelijk om in 2021 samen met de Belgen en de Denen een Composit Special Operations Component Command (CSOCC) in te kunnen richten, ter ondersteuning van de NATO Response Force (NRF). Met dit CSOCC wordt invulling gegeven aan de command and control (C2) capaciteit die benodigd is voor de invulling van onze NAVO-taak. Sprekers voor deze gelegenheid waren niemand minder dan de Commandant NLD SOCOM, generaal-majoor Theo ten Haaf, en luitenant-kolonel Gijs Tuinman RMWO. Zij hebben onze in grote getalen aanwezige leden beeld gegeven bij de opzet en de werkwijze van het NLD SOCOM. Daarbij zijn zij tevens de dialoog aangegaan met betrekking tot de (juridische) dilemma’s waar de Special Operations Forces (SOF) mee te maken kunnen krijgen bij een operationele inzet.

Lezing woensdag 29 augustus 2018 - "De nieuwe WIV in praktijk"

De Nederlandse inlichtingendiensten werken sinds 1 mei 2018 volgens de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV 2017). Deze wet heet tot doel om de diensten in staat te stellen de nationale veiligheid te beschermen en geeft het noodzakelijke gereedschap om in de moderne tijd zaken als terrorisme, spionage en cyberaanvallen vroegtijdig te ontdekken. De inwerkingtreding van de WIV 2017 ging echter niet zonder slag of stoot. Er werden veel zorgen geuit over mogelijke ongewenste neveneffecten van de door de wet toegekende bevoegdheden. Hoe ziet het er in de praktijk uit en hoe wordt er door de diensten en de toezichthouders omgegaan met de zorgpunten die zijn aangedragen? Deze en nog veel meer vragen van de volle zaal werden beantwoord door een deskundig panel bestaande uit de Directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) generaal-majoor O. Eichelsheim, Plv Voorzitter Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) mr. A.R.O. Mooy MBA en de Voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) mr. H.N. Brouwer. Brigade-generaal b.d. mr. J.P. Spijk trad deze middag op als gespreksleider.

Lezing donderdag 5 april 2018 - “De strijd tegen Islamitische Staat in 2018: juridische aspecten”

Deze lezing had tot onderwerp: “De strijd tegen Islamitische Staat in 2018: juridische aspecten”. Nederland neemt boven Irak en Oost-Syrië in coalitieverband deel aan de strijd tegen de terreurorganisatie IS. Ook trainen Nederlandse instructeurs samen met partnerlanden Iraqi Security Forces en Peshmerga-strijders in het noorden van Irak. De lezing werd verzorgd door een militair jurist en een operator die recent waren teruggekeerd van hun uitzending. Zij zijn van binnenuit getuige geweest van het verloop van de strijd tegen IS en hebben hierover een boeiend verhaal verteld aan onze leden. In de lezing werd ingegaan op de inhoud en de grondslag van de missie, de hoofdlijnen van het juridische kader, de internationale samenwerking en de persoonlijke ervaringen van de sprekers.